บุคลากร


พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์  รักษาสุข
ผู้จัดการ
กนกวรรณ  นักธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางประทุม  อานุภาพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.กาญจนา เพ็ชรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี
ธนบดี กัมปนาทชัยกุล
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.แสงสว่าง กระแสร์ชล
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

Author: admin