ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 3  วันที่ 24  มกราคม 2567


 


มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46